ลูกแก้วพญานาค หรือ มณีนาคราช

ลูกแก้วพญานาค

ลูกแก้วพญานาค หรือ มณีนาคราช

แก้วมณีนาคราช หรือ ลูกแก้วพญานาค หรือบางตำราที่เรียกว่า แก้วจันทรกาล เป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาคและเกิดขึ้นด้วยบุญญฤทธิ์ของพญานาคนั้นๆ การปรากฏของดวงแก้วประจำกาย มิได้เกิดขึ้นพร้อมการจุติแบบโอปปาติกะของพญานาค

แต่จะบังเกิดขึ้นในวัยอันควร เมื่อถึงเวลาที่พญานาคนั้นโตเต็มที่ ก็จะต้องไปจำศีลเข้าฌาณสมาบัติ เพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์ เตรียมรองรับการปรากฏของดวงแก้วมณีประจำกายแห่งตน คล้ายกับการปรากฏขึ้นของดวงแก้วมณีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ

ครั้นถึงคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ ผลของบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตจะรวมตัวกัน ดลบันดาลให้ดวงแก้วมณีของพญานาค บังเกิดขึ้น ดวงแก้วมณี จะเปล่งประกายรัศมีสว่างไสวทั่วทั้งภพบาดาล

และบันดาลให้เกิดทิพยสมบัติต่าง ๆ ขึ้นตามกำลังบุญของพญานาคหากเป็นพญานาคองค์นั้นผู้มีบุญญาธิการมาเกิด จะเกิดทิพยสมบัติมากมายกว่าพญานาคอื่นๆ ที่อยู่เดิมคล้ายการจุติของเทวดาเหล่าอื่นๆ

พญานาคผู้เป็นเจ้าครองนครองค์เดิมจะต้องสละสมบัติเพื่อให้ท่านผู้ที่มีบุญญาธิการมากกว่า เพื่อครองนครบาดาลแห่งนั้นสืบต่อไป การปกครองในภพบาดาลนั้นถือหลักบุญญาธิปไตย คือผู้มีบุญญาธิการมากกว่าปกครองผู้ที่มีบุญน้อยกว่า

สำหรับอานุภาพของ แก้วมณีพญานาค จะคล้ายกับ ดวงแก้วมณี ซึ่งเป็น ๑ ในรัตนะทั้ง ๗ แห่งพระเจ้าจักรพรรดิ สามารถบันดาลข้าวปลาอาหารทิพย์ ทิพยวิมาน และทิพยสมบัติอื่น ๆ เช่นแก้ว แหวน เงิน ทองต่าง ๆ ตามกำลังบุญ

ดวงแก้วมณีนาคราช จึงเป็นของที่รักและหวงแหนของพญานาคมาก เนื่องจากเป็นเครื่องบันดาลเกิดทรัพย์อย่างอื่น เช่น อาหารทิพย์ ทิพย์วิมาน และทิพย์สมบัติต่างๆ แก่พญานาค

นอกจากนี้ แก้วมณีนาคราชยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ใช้ในการจำศีล ทุกๆ ปีพญานาคที่นับถือพระพุทธศาสนาจะตั้งใจจำศีลในช่วงเวลาเข้าพรรษา

จำเป็นต้องมี แก้วมณีนาคราช สำหรับบันดาลอาหารทิพย์ต่าง ๆ และป้องกันภัยในระหว่างจำศีลในแต่ละครั้ง หากปราศจากดวงแก้วมณี พญานาคตนนั้นไม่สามารถจำศีลได้

การจำศีลของพญานาคนั้น คล้ายการถืออุโบสถศีลของมนุษย์ เป็นการเข้าฌานสมาบัติ งดเว้นการเสพกาม การเสวยทิพยสมบัติ ๆ อื่นๆ รวมถึงงดเว้นการใช้ฤทธิ์ต่าง ๆ ด้วย เป็นการรักษาใจให้บริสุทธิ์ ทำใจน้อมระลึกถึงพุทธานุสติเพียงอย่างเดียว

พญานาคที่เคยเกิดทันในสมัยพุทธกาลในวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาจากการโปรดพระพุทธมารดาในวันออกพรรษา และเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ และได้เห็นพุทธานุภาพนั้น

ก็จะมีการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่พญานาครุ่นหลัง ให้ทำใจน้อมระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ระยะเวลาการถือศีลนั้น พญานาคจะนับตามวันเดือนเกิดและเดือนดับตามจันทรคติของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

แก้วมณีนาคราช

แก้วมณีนาคราชเสด็จ

แก้วมณีนาคราช เสด็จได้เพราะเป็นวัตถุธรรมชาติที่มีพลังอานุภาพอยู่ในตนเองและมีเทพเทวดารักษามาสถิตดูแลรักษาเนื่องจากเป็นทรัพย์สมบัติของพระศาสนาที่รอเวลาปรากฏขึ้นมาทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาซึ่งเทพเทวดาในแต่ละองค์ย่อมมีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์และคุณธรรมที่แตกต่างกันไป

จากคำบอกเล่าของผู้ที่พบเห็นการเสด็จของ แก้วมณีนาคราช  จะเกิดขึ้นในวันคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ จะเห็นดวงแก้วมณีผุดมาจากพื้นน้ำ หรือพื้นดิน(แต่มีน้อย) แล้วพุ่งลอยขึ้นไปเป็นดวงแสงสว่างไสว

ลอยวนเวียนไปมาแล้วก็หายไปเมื่อไปขุดบริเวณที่หายไปนั้นจะพบแก้วมณีนาคราช ดังกล่าว แก้วมณีจะลูกใหญ่เล็กจะแตกต่างกันไป แก้วมณีนาคราชมักปรากฏหรือพบมากในช่วงระหว่างเข้าพรรษา และออกพรรษา ช่วงเวลาอื่นจะพบแต่น้อย

ในอดีตมีครูบาอาจารย์หลายองค์ที่มีแก้วมณีนาคราชดูแลอยู่ทั้งที่มรณภาพไปแล้ว ท่านแก้วมณีนาคราชอยู่และมีที่มาแตกต่างกันออกไป ได้แก่

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เมื่อครั้งสมัยที่ท่านยังเยาว์วัยเป็นทารก ขณะที่นอนหลับอยู่ในเปล มีงูตระบองสลาตัวใหญ่มาขดพันอยู่รอบเปล และไม่ยอมให้ใครมาใกล้เปล จนกระทั่งมารดาของท่านหาข้าวตอกดอกไม้และธูปเทียนมาสักการบูชา พญางูจึงคลายลำตัวออกจากเปลและเลื้อยหายไป

ต่อมาเมื่อพญางูจากไปแล้วบิดามารดาทั้งญาติต่างพากันมาที่เปลด้วยความห่วงใยทารกก็ปรากฏว่าเด็กชายปูยังคงนอนหลับอยู่เป็นปกติแต่เหนือทรวงอกของทารกกลับมีดวงแก้วดวงหนึ่งมีแสงรุ่งเรืองเป็นรัศมีหลากสีบิดามารดาของท่านจึงเก็บรักษาไว้จนกระทั่งท่านโตขึ้นได้อุปสมบทบวชเรียนเป็นพระภิกษุ และมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพบูชาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

หลวงปู่คำคะนิง

หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี ท่านมีแก้วมณีนาคราชสีเขียวขนาดใหญ่ และประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไว้บูชาจนถึงปัจจุบันนี้

สำหรับครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้แก่ พระอาจารย์บรรลังก์เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทยโสธรจ.ยโสธรเป็นศิษย์เจ้าคุณโฮมอดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพฯสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มีลูกแก้วเสด็จมาปรากฏไว้ให้ท่านพระอาจารย์ดูแลเป็นจำนวนหนึ่ง

สำหรับผู้ที่มี แก้วมณีนาคราช ไว้ดูแลนั้น ในการบวงสรวงที่พญานาคชอบมากที่สุด คือ การ

รักษาศีลให้บริสุทธิ์ หมั่นสวดมนต์เจริญพระกรรมฐาน และแผ่เมตตาอุทิศให้แก่พญานาค ผู้เป็นเจ้าของอย่างสม่ำเสมอ

การอธิษฐาน

ขอสิ่งใดจากแก้วมณีนาคราชนั้น ให้ผู้ดูแลแก้วมณีนาคราชรักษาศีลให้บริสุทธิ์ หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิสม่ำเสมอ การอธิษฐานขอได้เพียงครั้งละ ๑ อย่าง หมายถึง ถ้าอธิษฐานครั้งแรกแล้ว สิ่งนั้นสำเร็จ จึงจะอธิษฐานขอสิ่งต่อไปได้ ถ้าไม่เกินกฎแห่งกรรม ท่านจะดลบันดาลให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการสั่งสมบุญบารมีของตนให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม

มีบางท่านเช่นเดียวกันที่ทำทาน รักษาศีล และเจริญพระกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอ เมื่อได้แก้วมณีนาคราชมา บุญกุศลที่เต็มเปี่ยมแล้วพร้อมจะส่งผลให้พบกับโชคลาภ หรือได้ทรัพย์มาแบบแปลก ๆ บังเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องอธิษฐานขอแต่อย่างใด

ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยบุญญฤทธิ์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับการปรากฏขึ้นของดวงแก้วมณีนาคราชบังเกิดขึ้น สมบัติต่างๆ ก็เกิดขึ้นมาตามมากำลังบุญของแต่ละบุคคล หากต้องการให้ลูกแก้วพญานาค เพิ่มอานุภาพ ให้นำ ลูกแก้วพญานาค ไปอาบแสงจันทร์ในคืน

วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ จะช่วยเพิ่มอานุภาพให้ลูกแก้วมีพลังมากยิ่งขึ้น

ผลบุญใดที่บังเกิดขึ้นจากการให้ธรรมทานในครั้งนี้ มีผลก่อให้เกิดทรัพย์สมบัติ ทิพยสมบัติและอริยทรัพย์สมบัติเพียงใด ขออุทิศแด่ปวงเทพเทวาทั้งหลาย ท่านสุนันโทนาคราช ท่านพญานาคผู้เป็นกษัตริย์แห่งนครบาดาลทั้ง ๗ ที่ไม่ได้เอ่ยนามมาก็ดี

พร้อมทั้งเหล่าบริวารนาคานาคีทั้งหลายที่ได้ปวารณาตนในการรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนา ดังตั้งคำอธิษฐานของ องค์สมเด็จพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อสืบต่อ พระศาสนาจนครบ ๕๐๐๐ พรรษาต่อไป

เพชรพญานาค-เพชรนาคา : ความหมายของสี

เพชรพญานาค-เพชรนาคา สีขาวใส

สีขาวใส เกิดจากนาคราชที่บำเพ็ญเพียรถือศีลปฏิบัติธรรมมานานจนจิตสมาธิแก่กล้า มีความสะอาดค่อนข้างบริสุทธิ์หมดจด มีฤทธิ์มีพลังอันเข้มข้น แต่หนักไปทางเมตตา และปล่อยวาง ผู้ใดมีไว้ครอบครองจะส่งเสริมในด้านพลังสมาธิ จะมีสมาธิจิตดี สงบและมั่นคง อันก่อให้เกิดปัญญาญาณขึ้นตามลำดับ

มีความก้าวหน้าในทางธรรม เรียกว่าเป็นพลังธรรมทางบริสุทธิ์และให้ผลในทางเมตตามหาลาภทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างได้อย่างดี ใครได้อยู่ใกล้แล้วจะรู้สึกสบายใจ ผู้ครอบครองสมควรที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรม และต้องสร้างบุญมาพอสมควร มีความใจกว้างพร้อมเสียสละ

เพชรพญานาค-เพชรนาคา สีแดง

สีแดง เป็นสีแห่งฤทธิ์อำนาจ มีตบะเดชะอันทรงพลัง เป็นที่เกรงขามแก่ผู้ที่ได้พบเห็น ใช้ในทางเสริมสร้างบารมีเกิดกำลังใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีความองอาจน่ายำเกรงยิ่งขึ้นทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมั่นใจแน่วแน่ในความคิดอ่านของตน เพร สีแดง นี้เป็นสีของนาคราชในวรรณะหัวหน้าระดับผู้นำ

เปรียบเสมือนผู้นำทางทหารการปกครอง เป็นอัศวินปกป้องรักษาเมืองบาดาลย่อมมีฤทธิ์อำนาจมากเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบในทางฤทธิ์ทางพลังของฌานสมาธิ มีความเป็นผู้นำซึ่งจะช่วยส่งเสริมสง่าราศี แต่ผู้นั้นต้องเป็นผู้มีคุณธรรมในใจด้วยเพราะมีผลในด้านปกปักรักษาป้องกันแคล้วคลาด ช่วยให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ได้ด้วย จะได้ไม่เอาไปใช้ในทางผิดๆ

เพชรพญานาค-เพชรนาคา สีชมพู

สีชมพู ส่วนใหญ่เกิดจากนาคราชเพศเมีย จึงเหมาะสำหรับผู้หญิง เพราะจะเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงกันข้าม เนื่องจากมีอนุภาพในทางเมตตามหานิยม สร้างเสริมสง่าราศีมีความโดดเด่นสะดุดตาของผู้ที่ได้พบเห็น

ดึงดูดใจผู้อื่นได้ดีและยังบันดาลด้านโชคลาภชื่อเสียง เกียรติยศเงินทอง ยิ่งถ้าเป็นสีชมพูเข้มออกหวาน ซึ่งค่อนข้างหายากด้วยแล้วจะยิ่งมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากขึ้นชนิดที่อาจเรียกได้ว่า รักจนหลงก็ว่าได้

เปรียบเสมือนนางพญาผู้งดงาม อันเป็นที่พึงปรารถนาแก่คนทั้งหลาย ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครหลง เพราะมีพลังดึงดูดสารพัดในทางที่ดีได้อย่างประหลาด เหมาะกับคนที่ต้องการความเด่นเป็นสง่า มีเสน่ห์เรียกความสนใจจากผู้คนรอบข้าง

เพชรพญานาค-เพชรนาคา สีม่วง

สีม่วง มีพลังหนักไปในทางดึงดูดทรัพย์และมิตรสหาย ช่วยสร้างเสน่ห์อันล้ำลึกน่าพึงปรารถนา น่าสนใจเป็นที่รักของคนรอบข้าง รอบตัว บางคนเข้าใจผิดคิดไปว่า สีม่วง เป็นสีของแม่ม่ายจึงไม่กล้าใช้ แต่ความจริงแล้วเป็นสีที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทุกด้าน

เข้าไหนเข้าได้และเป็นที่เกรงใจของทุกคนที่ได้พบเห็นพูดคุยจนเกิดความนิยมยกย่องในทางที่ดีเสียอีก ผู้ที่คอบครองก็จะมีใจเป็นสุข สดชื่นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกแห่งทุกที่ ใจของตนเองก็จะสงบเย็นไปด้วย ป้องกันคุณไสย ภูตผีปีศาจ

เพชรพญานาค-เพชรนาคา สีเหลือง

สีเหลือง มีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนจนกระทั่งสีเหลืองเข้าอย่างบุษราคัมหรืออำพัน เป็นสีที่ดึงดูดใจ นำโชคนำลาภได้ดีเช่นกันตามกำลังความเข้มของสี ยิ่งเข้มยิ่งดีมีเมตตามหานิยมในตัวและเป็นสีแห่งการบำเพ็ญ

กล่าวคือผู้ที่มีไว้จะชอบที่จะทำบุญให้ท่าน สนใจธรรมะและชอบช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากจะดึงดูดโชคลาภเงินทองแล้ว ก็จะเกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความราบรื่นในชีวิต ปราศจากอุปสรรค

เพราะมีผู้ยินดีช่วยเหลือเกื้อกูล สีเหลือง เป็นสีแห่งการพึ่งพาและการต้อนรับช่วยเหลือ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตการงานราบรื่นสำเร็จและสมหวังในทรัพย์สินเงินทองตามแต่จะอธิฐานใช้ บุคคลโดยทั่วไปจึงมีไว้ได้ตามใจปรารถนา

เพชรพญานาค-เพชรนาคา สีเขียว

สีเขียว มีความเกี่ยวเนื่องกับพวกเทพ พรหม และวิญญาณ อันมีฤทธิ์ มีพลังทางจิตเป็นแก้วสารพัดนึกอย่างดีตามแต่จะอธิฐานขอ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือ อาจใช้เป็นสื่อทางจิตในด้านการติดต่อสื่อสารกับพวกที่อยู่ในโลกทิพย์หรือภพภูมิต่างๆ ด้วยดี

เพราะ สีเขียว ของเพชรพญานาคนี้จะช่วยในด้านสมาธิจิตด้วย มีเดชตบะอำนาจ ทำให้จิตสงบรวมลงเป็นสมาธิได้เร็วมีความมั่นคงไม่ค่อยหวั่นไหวโดยง่าย ทั้งยังช่วยคุ้งครองเกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วย มีสีเขียวอ่อน เขียวตองและเขียวเข้มแบบเขียวไข่กา ยิ่งเข้มยิ่งมีพลังฤทธิ์มาก ทั้งบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์

แม้กระทั่งปัญญาความรู้เปรียบเสมือนอำมาตย์ราชครูที่ปรึกษาย่อมมีความรอบรู้และขมังเวทย์เก่งในทุกด้าน จะพูดจาก็เป็นที่น่าเชื่อถือ ทำให้เกิดความเคารพและก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่ได้ยินด้วยบารมีธรรม

เพชรพญานาค-เพชรนาคา สีฟ้า

สีฟ้า และ สีน้ำเงิน ถือเป็นสีของวรรณะกษัตริย์ราชาผู้นำผู้ปกครองระดับสูง ผู้มีอำนาจวาสนาและบารมีอันยิ่งใหญ่หรืออยู่ในวงวารมีเชื้อราชวงศ์ ต้องสร้างสะสมบุญญาธิการและบารมีมานาน ผู้ที่มีบารมีสูงเท่านั้นจึงจะเป็นเจ้าของครอบครองได้และต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในใจเป็นปกติ

มิฉะนั้นอาจต้องแพ้พ่ายเกิดความอับเฉาแก่ชีวิตได้ ผู้ที่เหมาะสมได้มีไว้ครอบครองจะช่วยส่งเสริมทั้งเดชทั้งอำนาจ ป้องกันศัตรูจากทิศทั้งแปด เป็นที่เคารพเกรงกลัวแก่คนทั่วไป จะเกิดมีขุมทรัพย์มหาศาลมาเสริมสร้างบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้ ตลอดจนช่วยให้มีอายุยืนยาว เพราะเทพรักษาคุ้มครองทั้งยังเป็นมงคลแก่ตนเอง เกิดความคล่องตัวในทุกเรื่องอีกด้วย

เพชรพญานาค-เพชรนาคา สีส้ม

สีส้ม หมายถึงพลังที่แกร่ง อันเป็นเกราะแห่งการป้องกันภัยจากศาตราวุธ เป็นพลังที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เป็นกระแสพลังที่ป้องกันและลบสลายอุปสรรค พลังที่ไม่ดีเข้ามากระทบ ผู้ใดก็ตามที่คิดร้ายหรือคิดจะมาเบียดเบียน ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่ดี เป็นพลังงานลบ

แล้วก็ต้องพ่ายแพ้ตนเอง เนื่องจากมีองค์เทพเทวา ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมรักษาอยู่ เพชรพญานาค สีส้ม เป็นสีแห่งพระบารมี ขององค์พระสยามเทวาธิราช องค์มหาเทพ ที่ดูแลปกปักรักษา คุ้มครอง ประเทศ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากภันอันตราย จากศัตรู ผู้ไม่เป็นมิตรที่คิดมาทำย่ำยี แต่ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด

เพชรพญานาค-เพชรนาคา สีชา

สีชา (สีพิเศษ) หมายถึงสีที่มีพลังอานุภาพสามารถที่จะยับยั้งอารมณ์ความคิดที่ใช้แต่อารมณ์ทำให้สติปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ถูกที่ควรที่ ตามไม่ทันจนกระทำพลาดพลั้งผิดพลาดไปจนเกิดความเสียหาย

เหมาะกับผู้ที่ขาดแหล่งพึงพิงทางจิตใจหรือผู้ที่มีจิ ตใจเลื่อนลอยเสร้าเสียใจผิดหวังท้อแท้และมีความพิเศษก็คือจะมีอานุภาพทางมีโชคมีลาภอย่างที่คาดไม่ถึง (เป็นสีที่หาพบได้ยาก )

สรุป

ศรัทธา…ความเชื่อที่หลายคนมีต่อ ลูกแก้วพญานาค  นอกจากสีสันที่สวยงามแล้ว ยังมีความหมายเคลือบแฝงในแต่และสี กล่าวกันว่า การที่ใครจะได้บูชาเพชรพญานาคสีใดนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมกันตั้งแต่ในอดีตชาติและเคยได้เป็นเจ้าของกันมาก่อนด้วย อีกทั้งปัจจุบันก็ยังต้องอยู่ในศีลในธรรม

ศรัทธา นำมาซึ่ง ปาฏิหาริย์ เชื่อไม่เชื่ออย่างไรโปรดอย่าได้  ลบหลู่

แหล่งที่มา : blogspot.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *