นักท่องเที่ยว และประชาชนทุกคนที่เข้าคำชะโนด ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19

ได้รับวัคซีนซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ชนิดใดชนิดหนึ่ง ครบ 2 เข็มเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็น ซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็น แอสตร้าเซเนก้า เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สปุตนิก วี ชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

*** ทุกท่านที่จะเข้ามาสักการะ
จะต้องเตรียมเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข หรือแสดงการฉีดวัคซีนในแอพปริเคชั่นหมอพร้อม จึงจะสามารถเข้าได้ ***

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี
ที่ ๔๘๙๕ /๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)